การให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ (Counselling and Testing for Diagnosis of Sexual Transmitted Diseases) 2/11/2563 2:59:41น. 99

การให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์,(Counselling,and,Testing,for,Diagnosis,of,Sexual,Transmitted,Diseases)
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นี้ ระหว่างเวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัพะเยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ โครงการนับหนึ่ง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ให้บริการการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับไวรัสตับอักเสบบีและซี เอชไอวี และเชื้อซิฟิลิส ภายใต้โครงการ PHPT ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา (Institut de recherche pour le d?veloppement; IRD) ประเทศฝรั่งเศส จะได้ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์” โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 2 หน่วยงาน ดังกล่าว การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตและบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีความรู้และทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำทั้งก่อนและหลังการตรวจโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวทางสังคมเป็นอย่างยิ่ง ผู้ให้คำปรึกษาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะทางจิตวิทยา ระบาดวิทยา และจุลชีววิทยาคลินิก เป็นอย่างดี ผู้ที่ผ่านการอบรมนี้นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตรแล้วยังจะได้ทั้งความรู้และทักษะการให้บริการตรวจและให้คำปรึกษานี้ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในอนาคตได้ต่อไป บุคคลภายนอกที่สนใจเข้ารับการอบรมนี้ สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการได้โดยตรง ที่ ผศ.ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา e-mail sawitree.na@up.ac.th ข่าว Yuttana Mundee ภาพ Phanuwat Jarernta
facebook twitter line


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/11/2563 2:59:41

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน