การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต แก่บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ (Mental Health Counselling for Allied Health Science Personnel) 3/11/2563 1:01:55น. 89

การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต,แก่บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์,(Mental,Health,Counselling,for,Allied,Health,Science,Personnel)

งานกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการอบรม เรื่อง การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต แก่บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ใน วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นี้ ระหว่างเวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องเรียน AHS 2101 (ห้องเตียงสูง) อาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อ.พญ.มนิสสรา เกษแก้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ คุณธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ทั้งอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีความรู้และทักษะในการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต แก่นิสิตที่มีปัญหาภาวะซึมเศร้า การเข้าใจวัยรุ่น และบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า รวมทั้ง ระบบการให้บริการ ของ ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพจิตของนิสิต ระหว่างบุคลากรของคณะฯ และ วิทยากร บุคคลภายนอกที่สนใจเข้ารับการอบรมนี้ สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการได้โดยตรง เพื่อสำรองที่นั่ง ที่ อ.ดร.กภ.ปาจรีย์ มาน้อย รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม e-mail: Jif230@hotmail.com ภายใน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นี้

 
facebook twitter line


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/11/2563 1:01:55

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน