หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ในหัวข้อทางวิชาการและทักษะด้านต่าง ๆ

5/11/2563 11:06:50น. 1137
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ในหัวข้อทางวิชาการและทักษะด้านต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ที่ผ่านมา ณ  ห้องภูกามยาว3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ โดย ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีหัวข้อการเตรียมพร้อมทางวิชาการและทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพของตนเอง โดยยึดหัวข้อตามสมรรถนะของนิสิตอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและงานอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย ความยืดหยุ่นและการปรับตัว เป็นผู้มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้นำ ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิดชอบ และภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ ซึ่งมีได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิวานนท์ พูพวก มาปลุกยักษ์ในใจนิสิตในหัวข้อทักษะการแก้ปัญหา การเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิคการเลือกอาชีพ คุณณรงรัตน์ วัดแย้ม มาเพิ่มทักษะในการแต่งหน้าและการทำผม และดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ มาเพิ่มทักษะในการสื่อสาร ทักษะการนำเสนอ และการพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นิสิต   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
5/11/2563 11:06:50น. 1137
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ในหัวข้อทางวิชาการและทักษะด้านต่าง ๆ

#คณะแพทยศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao #เตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา #สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม #SDG4
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน