มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมสัมมนา Team Building for the MHESI PR Networking มุ่งขับเคลื่อนภารกิจด้านสื่อสารองค์กรของหน่วยงานภายใต้ อว.

8/11/2563 12:49:37น. 971
PR Networking
เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์งาน และนายบรรเจิด หงษ์จักร นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในหัวข้อเรื่อง Team Building for the MHESI PR Networking ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ให้รับทราบบทบาท ภารกิจ และเป้าหมายการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของอว.ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดขึ้น ณ รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก 


PR Networking

โดยในวันแรก ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นริศรา เชี่ยวพัฒนาเจริญ
วิทยากรด้านภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม บรรยายเกี่ยวกับการสร้างทีมคุณภาพ และแนวทางการพัฒนาทีมงาน โดยจัดกิจกรรมให้เครือข่ายได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการระดมความคิด รวมถึงสร้างความเข้าใจ ให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับทีมงาน

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่สองได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีวีรชัย โมกขเวศ วิทยากรด้านภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม Workshop การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ให้เครือข่ายได้เรียนรู้กระบวนการสื่อสารท่ามกลางความหลากหลาย รวมไปถึงสอดแทรกกลยุทธ์การสื่อสารร่วมกัน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ และสามารถพัฒนาการสื่อสารให้ดีขึ้นได้ ในช่วงบ่ายเข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญแบบไทยพวน เพื่อความเป็นศิริมงคล และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านไทยพวน จังหวัดนครนายก


PR Networking

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของนักประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่จะร่วมกันขับเคลื่อน และพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้สำเร็จลุล่วง และนำไปสู่การพัฒนา รวมถึงการกำหนดทิศทางการสื่อสารองค์กรในมิติต่างๆร่วมกันต่อไป


ภาพเพิ่มเติม 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.   
ข้อมูล/ข่าว :    กนกวรรณ ประภากรณ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
8/11/2563 12:49:37น. 971
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมสัมมนา Team Building for the MHESI PR Networking มุ่งขับเคลื่อนภารกิจด้านสื่อสารองค์กรของหน่วยงานภายใต้ อว.

#งานประชาสัมพันธ์ #สื่อสารองค์กร #ม.พะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน