คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชนจัดอบรมอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก (ภาคโรงพยาบาล) 11/11/2563 14:03:48น. 449

สาขาวิชาอนามัยชุมชนจัดอบรมอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก (ภาคโรงพยาบาล)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 - 16.40 น. ที่ผ่านมา ณ UB02 Hall ตึก อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  อาจารย์ ดร.สุทธิชัย ศิรินวล หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ จัดกิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก ภาคโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่คณาอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกในการติดตามดูแลนิสิตฝึกงานชั้นปีที่ 4 ภาคโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการฝึกปฏิบัติงาน และนอกเหนือจากนั้น สาขาวิชาฯ ยังได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge xchange) ระหว่างการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา อาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก และนิสิต เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับนำมาปรับปรุงมาตราฐานการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์กฤษฎา สารทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์กฤษฎา สารทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/11/2563 14:03:48

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน