กิจกรรม พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ Leaning City Forum ครั้งที่ 1

13/11/2563 11:35:25น. 164
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ Leaning City Forum ครั้งที่ 1
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรม พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ Leaning City Forum ครั้งที่ 1
(พะเยา แหล่งเรียนรู้ทันสมัย ใกล้บ้าน มีงานทำ) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

โดยในวันนี้มีการ บรรยายการดำเนินโครงการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ สภาเด็ก และชุมชนผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา

โดยมี นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาและภาคีเครือข่ายเพื่อ
ร่วมกันสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนให้จังหวัดพะเยาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ระดับเมือง รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นำไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิต ของประชาชนในจังหวัดพะเยาต่อไป

เวลา 13.00 น.
กิจกรรมมอบโมเดล “บ้านดิน กรีนรู๊ฟ ริมกว๊าน” โดยคณะผู้ร่วมงานร่วมกันก่ออิฐเป็นฐานของแหล่งเรียนรู้บ้านดินกรีนรู๊ฟแห่งแรกของประเทศไทยริมกว๊านพะเยา ณ บริเวณสวนสมเด็จย่า 90 ปี
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   dhitiphun.pr@up.ac.th   
13/11/2563 11:35:25น. 164
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรม พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ Leaning City Forum ครั้งที่ 1

#พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการเรียนรู้ Leaning City Forum ครั้งที่ 1


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน