ม.พะเยา จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ Inspiration for Communication มุ่งให้เกิดการเรียนรู้และใช้งานได้จริง

13/11/2563 19:28:08น. 717
เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยาวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ จัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ.ปีที่ 11 ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน คณะกอง ศูนย์ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 60 คน โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร กล่าวว่า เครือข่ายประชาสัมพันธ์ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร และช่วยในการส่งเสริมภาพลักษ์ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้ที่เป็นเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ได้นั้น ต้องมีทักษะและความสามารถในการสร้างและเลือกใช้สื่อเพื่อสร้างสรรค์ในการเผยแพร่ข่าวสาร รู้เป้าหมายในการทำงาน และรู้จักการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จตามเป้าหมาย โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับและพัฒนาในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งการส่งเสริมภาพลักษณ์การเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จัดทำอย่างมีหลักการและมีทักษะ จึงได้กำหนดหัวข้อการอบรมว่า  “Inspiration for communication การสร้างแรงบันดาลใจในการสื่อสาร” และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุดปฐพี  เวียงสี กรรมการผู้จัดการบริษัทฟังคิดทำ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และทำกิจกรรมแบบ Learning by doing คือ การเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ คือในขณะที่ปฏิบัติแล้วเกิดแนวความคิดใหม่ เป็นประสบการณ์เกิดการเรียนรู้ในช่วงการปฏิบัติกิจกรรม รวมถึงการแนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม(Social Enterprise) ที่เน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และคิดค้นวิธีการใหม่ๆในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำ workshop แบบ world cafe เช่น การเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ การระดมความคิดด้านการสื่อสารการองค์กร วีธีการประเมินการสื่อสารteam work สำคัญต่อการสื่อสารอย่างไร เป็นต้น
จากนั้น วันศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals :SDGs จำนวน 17 SDGs โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย เป็นวิทยากรพิเศษ ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัด Ranking โดยปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันดับโลกจากการจัดอันดับ”THE Impact Rankings 2020” โดย “Times Higher Education”และยังได้เป็นอันดับที่สองของประเทศจากการประเมิน SDGs 15 ในด้านการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก เหตุผลที่มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าสู่การจัดอันดับ "THE Impac Rankings 2020" คือ มหาวิทยาลัยต้องการสะท้อนภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ และระดับนานาชาติที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Gals : SDGs) เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเทียบเคียง (Benchmarking) ผลการดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

(Sustainable Development Goals : SDGs) และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย Reinventing University System ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ที่กำหนดให้ทุกมหาวิทยาลัยต้องประเมินตนเองในมิติต่างๆ และต้องเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

เพื่อแสดงศักยภาพของแต่ละมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนนับเป็นความภาคภูมิใจที่ผลของการผลักดันและสนับสนุนนโยบายเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยติดอันดับจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยการจัดอบรมครั้งนี้ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้เรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้านการสื่อสารรูปแบบการทำงานเป็นทีม ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน รวมถึงสามารถประเมินความสำเร็จของการสื่อสารภายในองค์กรได้ นอกจากนั้นเครือข่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานเข้าใจบทบาทการทำงานของตนเองมากยิ่งขึ้น
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
13/11/2563 19:28:08น. 717
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ Inspiration for Communication มุ่งให้เกิดการเรียนรู้และใช้งานได้จริง

##มหาวิทยาลัยพะเยา #เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน