ม.พะเยา จัดกิจกรรม พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ Learning City Forum ครั้งที่ 1 อนาคตหวังเป็นสมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO 18/11/2563 11:18:41น. 580

มหาวิทยาลัยพะเยา

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม การประชุม “พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ Learning City Forum ครั้งที่ 1” สร้างการรับรู้ให้กับชุมชน ในการนี้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับโดย นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร  นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งหวังจะลดความ ไม่เท่าเทียมทางการศึกษาที่เกิดขึ้นบนพื้นที่เมืองพะเยา พร้อมพัฒนาคนในเมืองให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับปัจจุบันและอนาคต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์


รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวถึงบริบทของมหาวิทยาลัยพะเยาว่า“มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ทำงานร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2553 ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย "ปัญญาเพื่อความ เข้มแข็งของชุมชน" และด้วยวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล" โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาและสร้างวิถีแห่งการเรียรู้ร่วมกับท้องถิ่นในอำเภอต่าง ๆ ผ่านโครงการ "1 คณะ 1 โมเดล" ซึ่งพัฒนาต่อมาเป็น "1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ" ดังเป็นที่ประจักษ์ และมีความเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมแรง ร่วมใจกันของทุกภาคส่วน จะนําพาเมืองพะเยาไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง และได้เข้าเป็นสมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO ต่อไป”


รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย


ทางด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงภาพรวมโครงการว่า “การดําเนินการที่ผ่านมาในรอบ 6 เดือน ได้รับการสนับสนุน จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เทศบาลเมืองพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจากผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน ทําให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองพะเยา ให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ Learning City ดังเช่นการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกเป็นปีแรกของมหาวิทยาลัยพะเยา จากการจัดอันดับของ THE Impact Rankings 2020 อยู่ในอันดับที่ 401-600 และอยู่ใน อันดับที่ 11 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2020 อยู่ในอันดับที่ 777 และอยู่ในอันดับที่ 14 ของประเทศไทย และจากการจัดอันดับของ Webometric of World Universities 2020 อยู่ในอันดับที่ 14 ของประเทศไทย”


เมืองแห่งการเรียนรู้


สำหรับกิจกรรมโครงการในวันนี้ประกอบไปด้วย การบรรยายการดำเนินโครงการวิจัยรอบครึ่งปี “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับ ชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา สภาเด็ก และชุมชนผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา และ กิจกรรมมอบโมเดล “บ้านดิน กรีนรู๊ฟ  ริมกว๊าน” ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาเมืองพะเยา ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้อย่างเข้มแข็ง และทุกคนต่างมีจุดมุ่งหมายปลายทางของโครงการ คือการเข้าเป็นสมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้ของUNESCOและสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนพะเยาต่อไปพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้
           

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/11/2563 11:18:41

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน