SEEN ให้การต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

18/11/2563 17:14:12น. 3384
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบปะ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ให้การต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา


รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา มีปณิธานที่มุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” สอดรับการทำงานร่วมกับชุมชน พร้อมกับนโยบายในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล โดยผลิตกำลังคนให้มีมาตรฐานและคุณภาพ สร้างงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ดำเนินกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงวัฒนธรรมสู่ชุมชน บริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาล บูรณาการร่วมกัน ให้มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้” 


รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้มีการเผยแพร่และขยายผลสู่ชุมชน ช่วยลดต้นทุนการผลิต มีการพัฒนาต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับความเป็นอยู่และเพิ่มรายได้ ดังปณิธาน มหาวิทยาลัยพะเยา ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

www.seen.up.ac.th
       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
18/11/2563 17:14:12น. 3384
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN ให้การต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

#University of Phayao #SEENUP
#sdg3 #sdg4 #sdg7 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน