ม.พะเยา ลงนามความร่วมมือ (MOU) จัดทำ 3 หลักสูตรใหม่ร่วมระหว่าง 7 คณะ พร้อมเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564

26/11/2563 11:36:54น. 3149
 วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
          วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามความร่วมมือจัดทำหลักสูตรใหม่ ระหว่าง วิทยาลัยการศึกษา กับ คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพลังานและสิ่งแวดล้อม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดทำหลักสูตรจำนวน 3 หลักสูตร โดยใช้แนวคิด Transdisciplinary การหลอมรวมระดับศาสตร์ ระหว่างวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ในบริบทของความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้ง ลงนามในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา


          
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่วิทยาลัยการศึกษา ได้เดินหน้าจัดทำหลักสูตรใหม่ร่วมมือกับอีก 6 คณะ เป็นการรวม ผสมผสานของความรู้ ทำให้เกิดองค์ความรู้อีกชุดหนึ่งที่มีนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างมากและแตกต่างไปจากเดิม เสมือนเปิดโลกใบใหม่ทางด้านการศึกษา โดยมีการร่วมมือกันอย่างดี มหาวิทยาลัยสนับสนุนและผลักดันให้ทุกหลักสูตรสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามนโยบาย และตามวิสัยทัศน์ที่ว่า มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
           คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการจัดทำ 3 หลักสูตรใหม่โดยมีการดำเนินการร่วมกับอีก 6 คณะ มีดังนี้


    1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง (Functional Brain Integrated Learning) หลักสูตรนี้นอกจากการเรียนรู้การทำงานของสมองซีกขวาที่เกี่ยวข้องกับด้านความจำ(remembering) และสมองซีกซ้ายด้านความมีเหตุผล (reasoning) แล้ว ยังจะเรียนรู้ถึงหน้าที่ของสมอง (functional brain) เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและลึกซึ้งขึ้น หลักสูตรนี้ วิทยาลัยการศึกษา ได้ร่วมมือกับ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience)


    2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นศาสตร์ที่สำคัญของการสร้างความเป็นคนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องมี ทักษะด้าน 3 R’s และ 9 C โดยในด้าน 3R ‘s คือ reading writing และ arithmetic ซึ่งมิใช่การเรียนเลขคณิต แต่หมายถึงการเรียนรู้ในด้านความมีเหตุผลที่มีศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คือ Science Technology Engineering และ Mathematics รวมทั้งในบริบทของสังคมโลกปัจจุบัน สิ่งแวดล้อม environments เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง วิทยาลัยการศึกษาจึงได้ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น


    3. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา (Educational Innovators) นอกจากเป็นหลักสูตรที่ออกแบบให้ผู้เป็นนวัตกรทางการศึกษาได้มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มต่าง ๆ แล้ว สิ่งที่นวัตกรจะต้องตระหนักอย่างยิ่งอีกด้านหนึ่งคือความคุ้มค่าและความสูญเปล่าในการสื่อใช้เทคโนโลยี จึงได้มีการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การศึกษาด้วย โดยวิทยาลัยการศึกษา ได้ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดทำหลักสูตรดังกล่าว
          นอกจากการจัดทำหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ทั้ง 3 หลักสูตรข้างต้นแล้ววิทยาลัยการศึกษาได้ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดทำหลักสูตรปริญญาโทควบ 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการศึกษาและ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยออกแบบหลักสูตรให้เรียน 2 ปี ได้ปริญญาโท 2 ปริญญา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2548


          ในการวิพากษ์หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร ข้างต้น รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิตรเอราวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ผู้ทรงคุณวุฒิได้วิพากษ์ว่า "เป็นหลักสูตรพหุวิทยการที่เห็นเด่นชัด เป็นการก้าวข้ามเส้นพรมแดนของความเป็นคณะและเป็นปรากฎการณ์ของการจัดการศึกษาทางด้านครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ของประเทศไทย" ความสำเร็จของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะครั้งนี้ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน จากอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากคณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 6 คณะ เป็นอย่างดี โดยจะเปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาได้ในปีการศึกษา 2564 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1371

 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา / ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก / นางสาวธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
26/11/2563 11:36:54น. 3149
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ลงนามความร่วมมือ (MOU) จัดทำ 3 หลักสูตรใหม่ร่วมระหว่าง 7 คณะ พร้อมเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564

#หลักสูตรพหุวิทยาการ #University of Phayao #SDG4 #SDG8 #SDG17 #Multidisciplinary
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน