สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมนวัตกรชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ เพื่อสร้างนวัตกร (เยาวชน) ให้ท้องถิ่น รู้เท่าทันเทคโนโลยี และใช้งานอย่างสร้างสรรค์

30/11/2563 11:04:50น. 353
นวัตกรชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ
          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 11 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมนวัตกรชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ สร้างนวัตกร (เยาวชน) ให้ท้องถิ่น
รู้เท่าทันเทคโนโลยี และใช้งานอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาคนสู่ชุมชนอัจฉริยะ
        โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือเพื่อการสำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชน และอบรมการใช้โดรนเพื่อการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชน เพื่อสำรวจถึงปัญหา ความต้องการ รวมถึงศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคนสู่ชุมชนอัจฉริยะต้นแบบ ในเขตพื้นที่ดำเนินการโครงการ, เพื่อสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน/หมู่บ้านในเขตพื้นที่ดำเนินการโครงการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเองในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชน และเพื่อสนับสนุนการบูรณาการและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ โดยใช้การสังเคราะห์คุณค่าข้อมูลทรัพยากรชุมชนเป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีผู้นำชุมชน และเยาวชนในหมู่ 8 และ หมู่ 11 เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
30/11/2563 11:04:50น. 353
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมนวัตกรชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ เพื่อสร้างนวัตกร (เยาวชน) ให้ท้องถิ่น รู้เท่าทันเทคโนโลยี และใช้งานอย่างสร้างสรรค์

#นวัตกรชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน