”กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวจังหวัดพิษณุโลก” มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งสร้างเครือข่าย สร้างความเข้าใจ และเข้าถึงทุกพื้นที่ 2/12/2563 13:55:10น. 659

มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งสร้างเครือข่าย
         “ปีที่ 10 ของมหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการศึกษาแบบการบูรณาการสาขาวิชาเข้าด้วยกัน ทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก โดยการพัฒนาในแบบเก่งไม่กลัว แต่เราต้องเร็ว การปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ พร้อมทั้งสร้างการรองรับ การเรียนการสอนแบบ New Normal ในศตวรรษที่ 21 เด็กจะสามารถ ได้คิด วิเคราะห์ ลงมือทำ เพิ่มความกล้าแสดงให้กับเด็กในยุคนี้

และสนับสนุนให้นิสิตได้พัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้คำว่า Life and Lean ใช้ชีวิตกับการเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข อีกทั้งมหาวิยาลัยพะเยาได้นำนิสิต นักวิจัยแต่ละคณะเข้าร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อสร้าง 1 คณะ 1 สัญลักษ์ความสำเร็จ 1 นวัตกรรมชุมชน Smart Community

โดยการดำเนินตามปณิธานอย่างเหนี่ยวแน่น คือ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ”อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าว พร้อมทั้งชี้แจงทิศทางรูปแบบ และเป้าของการเรียนการสอน โดยเน้นบัณฑิตทุกคนต้องมีงานทำ มีสมรรถนะสูงตรงตามความต้องการของผู้ใช้

และบัณฑิตจะต้องมีทักษะความรู้หลายด้าน และสามารถไปเทียบโอนหน่วยกิต โดยผ่าน Short cross training ร่วมไปถึงการเพิ่มความรู้ความสามรถของนิสิตภายใต้โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่อีกด้วย

การศึกษาแบบการบูรณาการ


          หลังจากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยาได้ติดอันดับที่ 11 ของประเทศไทยจากการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDG)


มหาวิทยาลัยพะเยาต้องการสะท้อนให้เห็นภาพของการดำเนินงานให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเทียบเคียงผลการดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และเพื่อตอบสนองนโยบาย Reinventing University System ของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ด้วย”


การศึกษาแบบการบูรณาการ


         ในวันนี้ได้รับเกียรติจากคณบดี รองคณบดี และตัวแทนอาจารย์แต่ละคณะซึ่งเป็นตัวแทนจาก 3 กลุ่มสาระวิชา คือ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แนะนำถึงหลักสูตรและสาขาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี โท และเอกด้วย

การศึกษาแบบการบูรณาการ


          ในช่วงสุดท้าย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับครูแนะแนวที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 ท่าน จากโรงเรียนเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอด เพื่อแทนคำขอบคุณที่ให้สนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 จัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมสัมมนาครูแนะแนว ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาแบบเชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มคุณครูแนะแนวแต่ละโรงเรียนในพื้นที่และจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียงอย่างใกล้ชิด


  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    กชามาส คำแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/12/2563 13:55:10

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน