อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะนิติศาสตร์ เพื่อมอบนโยบาย การบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

7/12/2563 16:09:10น. 1039
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะนิติศาสตร์

     วันนี้ วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบปะ คณะนิติศาสตร์ ในการนี้ให้การต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีชัยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


   

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยามีวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล โดยมุ่งเน้นการสร้างปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อผลิตกำลังคนให้มีมาตรฐานและคุณภาพ สร้างงานวิจัย โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ พร้อมดำเนินกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงวัฒนธรรมสู่ชุมชน บริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาล บูรณาการร่วมกัน ให้มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมยกระดับมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติอย่างสมบูรณ์แบบ ”     

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีชัยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า “คณะนิติศาสตร์มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นพัฒนานิสิตโดยใช้หลักการ พัฒนาและขับเคลื่อนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบชั้นนำของประเทศ ในการจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์ในฐานะที่เป็นศาสตร์แห่งความยุติธรรม ให้การศึกษาแก่นิสิตในทุกมิติของการศึกษาด้วยปัญญา ความรู้ ทักษะการทำงาน และจริยธรรม พร้อมเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่และการบริการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป”   

 พร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อซักถามถึงประเด็นสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัย และ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของนิสิตคณะนิติศาสตร์ ที่พร้อมพัฒนาเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยของบุคลากร ตลอดจนนิสิต ได้ใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้านร่วมกันต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
7/12/2563 16:09:10น. 1039
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะนิติศาสตร์ เพื่อมอบนโยบาย การบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะนิติศาสตร์
#sdg4 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน