รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 6 อัตรา

11/1/2564 13:01:55น. 2172
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และจะสำเร็จการศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563
  • ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยได้ใบระเบียน การศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซึ่งต้องผ่านการ พิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
  • ผู้สมัครจะต้องไม่อยู่โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทหรือโครงการฯ พิเศษ และไม่มีต้นสังกัด ไปใช้ทุน


หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัครเข้ารับการคัดเลือก

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.personnel.up.ac.th (ตัังแต่บัดนี้ - วันที่ 20 มกราคม 2564)

  • บันทึกข้อมูลในระบบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน
  • พิมพ์ใบสมัครจากระบบสมัครงาน
  • ยื่นใบสมัครงานพร้อมแนบเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าทาี่ตรวจสอบ
  • ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครงาน จำนวน 500 บาท ที่กองคลัง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
  • ส่งใบสมัครงานและเอกสารหลักฐาน ที่กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
ทั้งนี้ การสมัครงานจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครดำเนินการครบทุกขั้นตอนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 4749 คณะทันตแพทยศาสตร์ หรือ 1041 กองการเจ้าหน้าที่


ติดตามข้อมูลข่าวสารของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Website: www.dentistry.up.ac.th Facebook: www.facebook.com/DentPhayao
facebooktwitterline


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    เตชินี สุภาพ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
11/1/2564 13:01:55น. 2172
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 6 อัตรา#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน