อธิการบดี ม.พะเยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการยุวชนอาสา ณ อำเภอจุน และ อำเภอเชียงคำ

22/1/2564 15:13:44น. 2192
มหาวิทยาลัยพะเยา

     วันนี้วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยพะเยานำโดยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ และ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการยุวชนอาสา ภายใต้การควบคุมดูแลของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ - ๔ ที่เรียนรู้ในชุมชน ภาคเรียน (๔ - ๕ เดือน ) ร่วมทำงานกับชุมชน โดยผนวกให้เข้ากับกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้แบ่งเป็น ๔ อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้แก่ อำเภอแม่ใจ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน และอำเภอเชียงคำ

 

       โดยเวลา ๐๙.๐๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ ณ วัดศรีปิงเมือง ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ติดตามความก้าวหน้าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการ การพัฒนาทักษะนวัตกรชุมชนสำหรับนิสิตด้วยการปฏิบัติจริงอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน : กรณีศึกษาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชาวนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชุมชนตำบลเวียงลอ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพ ทักษะความจำเป็น เพื่อให้นิสิตสามารถประยุกต์และทำงานร่วมกับชุมชนได้ ทั้งนี้เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ชุมชนจะสามารถพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนได้โดยองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นได้ ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมขับเคลื่อนชุมชนตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ดำรงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” ซึ่งจะสามารถนำพาให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนได้ในอนาคต และพร้อมติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

      ต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ติดตามความก้าวหน้าของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโครงการ การพัฒนานวัตกรรมกับการแก้ปัญหาด้านสวัสดิการชุมชนและการจัดการการเงิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของนิสิตในการเป็นนวัตกรเพื่อแก้ปัญหาชุมชนพร้อมพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมที่แก้ปัญหาด้านสวัสดิการชุมชนและจัดการการเงินได้ พร้อมทั้งพัฒนาให้นิสิตสามารถพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการได้ และชุมชนสามารถจัดการการเงินในชุมชนได้อย่างคล่องตัว โดยมีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงการใช้งานและสะดวกรวดเร็วในการทำงานภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 

      ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมขับเคลื่อนการทำงานด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัย ผนวกให้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากองค์ความรู้ของชุมชน ที่จะสามารถจับมือกัน ก้าวต่อไปให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานิสิตและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
22/1/2564 15:13:44น. 2192
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดี ม.พะเยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการยุวชนอาสา ณ อำเภอจุน และ อำเภอเชียงคำ

#UniversityofPhayao #มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #ita64
#sdg1 #sdg3 #sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน