คณะ ICT คว้ารางวัลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ เหรียญเงิน 1 คณะ 1 นวัตกรรมชุมชน

28/1/2564 14:21:06น. 221
คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน 1 คณะ 1 นวัตกรรมชุมชน
           เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญฺ) มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 "University Impact Rankings"โดยภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด และรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ
         ภายในงานจัดพิธีการมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล Scopus และ TCI งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ โดยนักวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัล จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
- ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 อันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 อันดับ 4 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           จากนั้นได้มีการมอบรางวัล โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โดยแบ่งรางวัล เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน และระดับเหรียญทองแดง ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน โครงการ “การพัฒนาคนสู่ชุมชนอัจฉริยะ (Smart people – Smart Community)” ดำเนินงานในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบและกระบวนการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนแบบบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชุมชน/หมู่บ้าน เทศบาลตำบลแม่กาจัดทำแผนชุมชนเชิงคุณภาพจากชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน โดยการสร้างระบบฐานข้อมูลออกมาในรูปแบบของภาพแผนที่ที่แสดงให้เห็นการกระจายข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในภาพรวม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ในเชิงพื้นที่ของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริหารงานวิจัย   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
28/1/2564 14:21:06น. 221
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT คว้ารางวัลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ เหรียญเงิน 1 คณะ 1 นวัตกรรมชุมชน

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน