การตรวจประเมินให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ม.พะเยา และรับรองสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

28/1/2564 15:48:04น. 1381
การตรวจประเมินให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยรักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ได้เข้าร่วมการนำเสนอข้อมูลโดยรวมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาต่อคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งในครั้งนี้   ทำการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอฟพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการทันตกรรม ๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


          โดยรักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ ได้นำเสนอข้อมูลโดยรวมของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน การดำเนินงานของโรงพยาบาลทันตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริการทางทันตกรรมแก่ภาคประชาชน ตลอดจนความพร้อมของอาคารสถานที่ รวมถึงครุภัณฑ์ และวัสดุต่างๆ ต่อด้วยการนำเสนอตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ทันตแพทยสภา โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ        จากนั้นคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ได้ทำการสัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ สัมภาษณ์ตัวแทนนิสิต สัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากร ตามลำดับ ภายหลังการนำเสนอและการสัมภาษณ์เสร็จ ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของคณะทันตแพทยศาสตร์ต่อไป

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
28/1/2564 15:48:04น. 1381
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การตรวจประเมินให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ม.พะเยา และรับรองสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

#การตรวจประเมินให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต #คณะทันตแพทยศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน