คณะ ICT แนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

4/2/2564 10:27:42น. 209
แนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
      เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดร.สุวิชยะ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น ประธานหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพะเยาพิมยาคม เพื่อให้ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในคณะฯ และเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
       ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 8 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
5. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
6. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
8. และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ เป็นสาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนใหม่ และจะเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในช่วง TCAS 64 รอบที่ 2 ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นหลักสูตร ที่บูรณาการองค์ความรู้ 4 ด้าน ไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย
- คอมพิวเตอร์ (Computer) ที่มุ่งเน้นงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ที่ต้องใช้ข้อมูลปริมาณมหาศาล (Big Data) เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ร่วมกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือ (Application)
ที่ทันสมัย
- คณิตศาสตร์ (Mathematics) ที่มุ่งเน้นการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด (Optimization)
- สถิติ (Statistics) ที่มุ่งเน้นการการวิเคราะห์ และพยากรณ์จากข้อมูลที่ได้ (Forecasting)
- ธุรกิจ (Business) ที่ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจได้ เช่น ข้อมูลการขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) การเงินและการธนาคาร (Financial) เกษตร (Agriculture) การขนส่ง (Logistic) สุขภาพและการแพทย์ (Healthcare) หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
       ซึ่งนักเรียนที่สนใจสามารถวางแผนเพื่อสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง (เรียน 3 ปี + ฝึกงาน/สหกิจ 1 เทอม) ได้อีกด้วย โดยมีผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจซักถามข้อมูลหลักสูตรของคณะฯ เป็นอย่างดี  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
4/2/2564 10:27:42น. 209
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT แนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน