นิสิตเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม การนำเสนอแนวความคิดเชิงธุรกิจ

12/2/2564 22:34:35น. 406
MT AHS UP GE Pitching

เมื่อ วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น. นิสิตเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม การนำเสนอแนวความคิดเชิงธุรกิจ (pitching presentation) ใน รายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับชั้นปีที่ ๒ เพื่อปลูกฝังแนวความคิดการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการฝึกฝน การคิดเชิงออกแบบ (design thinking) ซึ่งเป็น การคิดแก้ปัญหาที่สามารถนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ โดย คำนึงถึง องค์ประกอบ ๓ อย่าง ได้แก่ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และ ความคิดเห็นของคน ที่อาจเป็นผู้ใช้นวัตกรรมนั้นในอนาคต จึงอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า human centered design กระบวนการการคิดเชิงออกแบบ (design thinking process) มีอยู่ ๕ ขั้นตอน ได้แก่ .) Empathize – เข้าใจปัญหา  .) Define – กำหนดปัญหาให้ชัดเจน  .) Ideate – ระดมความคิด  .) Prototype – สร้างต้นแบบที่เลือก และ  .) Test – ทดสอบ การคิดเชิงออกแบบ จึงเป็น กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาหรือแก้โจทย์ให้ถูกจุด ตลอดจนพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือแก้โจทย์ที่ตั้งไว้ หาวิถีทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด กระบวนการนี้ เน้นที่ความคิดเห็นของของผู้ใช้หรือผู้บริโภค (user/consumer-centered) เป็นหลัก โดยมีเจตนาในการสร้างผลลัพธ์ในอนาคตที่เป็นรูปธรรม เพื่อตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติในอนาคต กิจกรรมนี้จึงเป็นการปลูกฝังทักษะการอยู่รอดในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับนิสิต เพื่อให้นิสิตเทคนิคการแพทย์ทุกคน ของ คณะสหเวชศาสตร์ จบไปเป็นพลเมืองดีของโลก และอยู่รอดได้ในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ ได้เป็นอย่างดี   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Serm Surapinit / Yuttana Mundee   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
12/2/2564 22:34:35น. 406
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม การนำเสนอแนวความคิดเชิงธุรกิจ

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน