กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “เรียนรู้จากปราชญ์ชุมชนตำบลลอ” 15/2/2564 10:56:18น. 122

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “เรียนรู้จากปราชญ์ชุมชนตำบลลอ”

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “เรียนรู้จากปราชญ์ชุมชนตำบลลอ”

      เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้จากปราชญ์ชุมชนตำบลลอ” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง  ดร.บรรเทิง ยานะ  ดร.ธนกานต์ สวนกัน และอาจารย์ศราวุธ แต้โอสถ อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์หลักสูตรการจัดการการสื่อสาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ  อาจารย์กฤษดา เหลืองทองคำ และว่าที่ร้อยตรีฐิตินันต์ กาศโอสถ อาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์ และอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์หลักสูตรการตลาด ได้นำนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่โดยมีกิจกรรมให้นิสิตได้แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์วิทยากร  4 กลุ่ม 1. บุคลากรทางการศึกษา 2. แกนนำผู้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชาวนา 3. มัคคุเทศน์ชุมชน 4. เกษตรในชุมชน เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการสัมภาษณ์เพื่อนำข้อมูลและปัญหาของชุมชน มาพัฒนาหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรโรงเรียนชาวนา ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา ภายใต้ โครงการ “การพัฒนาทักษะนวัตกรชุมชนสำหรับนิสิต ด้วยการปฏิบัติจริงอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน: กรณีศึกษาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชาวนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชนบ้านเวียงลอ ต.ลอ อ.จุน จังหวัดพะเยา กิจกรรมในครั้งนี้

       ขอขอบคุณคุณสุเวช ไข่ทา ผู้ใหญ่บ้านเวียงลอ คณะกรรมการกลุ่มท่องเที่ยวบ้านเวียงลอ และคณะครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงลอและ และคณะทำงานโครงการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) ตำบลลอ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และข้อมูลให้กับนิสิต      

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวกันติชา ราชคม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวกันติชา ราชคม   
เพิ่มข่าวโดย :   kanticha.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/2/2564 10:56:18

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน