คณะสหเวชศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม พิจารณาให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย จากเงินรายใด้คณะฯ

23/2/2564 17:05:19น. 670
ประชุมวิจัย23กพ64 1

เมื่อ วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๐:๐๐-๑๑:๐๐ น. คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมี อ.ดร.ทนพญ.เบญจมาศ สุระเดช ผู้ช่วยคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนาการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นปณะธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย จากเงินรายใด้คณะฯ โดยมีเป้าหมายให้กลุ่มวิจัยที่ได้รับทุนนี้ เสนอแผนงานวิจัย หาโจทย์วิจัย และจัดทำโครงร่างการวิจัย ในการสมัครขอทุนสนับสนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก ในรอบนี้ มีกลุ่มวิจัยสมัครเข้าขอรับทุนนี้ จำนวน ๗ กลุ่ม โดยมีเงื่อนไขในการให้ทุน คือ ทุกกลุ่มต้องมีสมาชิก เป็นพนักงานสายวิชาการ ๕ ท่าน (ที่ไม่ใช่อาจารย์ใหม่ หรืออาจารย์ที่เพิ่งจบการศึกษามาใหม่ ที่เริ่มงานใหม่หรือกลับมาปฏิบัติงานใหม่ ไม่เกิน ๖ เดือน เนื่องจากประสงค์ให้บุคลากรใหม่หรือกลับมาปฏิบัติงานใหม่เหล่านี้ ไปขอทุนนักวิจัยใหม่ จากเงินรายได้คณะฯ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของทุน และมีโอกาสในการได้รับทุน สูงกว่า) แต่ละกลุ่มอาจมีพนักงานสายสนับสนุนร่วมกลุ่มด้วยหรือไม่ก็ได้ งบประมาณที่ให้แปลผันไปตามจำนวนสมาชิกกลุ่มที่เป็นอาจารย์ ในอัตรา ๘,๐๐๐.- บาท ต่อ อาจารย์ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ๑ ท่าน สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้การสนับสนุนทุกกลุ่มที่สมัคร แต่มีบางกลุ่มต้องปรับระยะเวลาการดำเนินงานและงบประมาณ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยรวมแล้วคณะฯ ให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยในครั้งนี้ เป็นเงิน ๒๒๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คณะสหเวชศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมมือกันทำวิจัยเป็นกลุ่ม จะสามารถพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้นักวิจัยมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ที่มี impact factor ที่สูงขึ้น และมีอัตราการนำไปใช้อ้างอิงสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางในการส่งเสริมให้บรรลุ ตามวิสัยทัศน์ ที่ว่า คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำปัญญาแห่งวิชาชีพ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สู่สากล ได้ต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Gomate La-orpansakul   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
23/2/2564 17:05:19น. 670
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม พิจารณาให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย จากเงินรายใด้คณะฯ

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน