นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development)

15/3/2564 15:07:54น. 889
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์,
วันที่ 14 มีนาคม 2564 ทางสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยพะเยา 
Innovation and Technology Transfer Institute (UPITI) ได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกทีมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่เพื่อเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development)

กิจกรรมดังกล่าวนี้มีทีมนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมคัดเลือกจำนวน 5 ทีม ในจำนวน 15 ทีมที่เข้าแข่งขัน

ทีมที่ 1 ชื่อทีม pickle
ประกอบไปด้วย
1. นายวิศรุต นาทันตอง สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาลัยการศึกษา
2. นายวาทิน ยะวงค์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาลัยการศึกษา
3. นางสาววีรยา แซ่?เท่า?สาขาชีวเคมี คณะ?วิทยา?ศาสตร์?การแพทย์? สาขา?ชีวเคมี?
4. นางสาวศิริวรรณ? หงษ์?เวียง?จันทร์? คณะวิทยาศาสตร์?การแพทย์? สาขา?ชีวเคมี?
5. นางสาววราพร นาทะสัน คณะ?วิทยา?ศาสตร์?การแพทย์? สาขา?ชีวเคมี?
6.นาย เดชอุดม จันทนูเดช คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาด

ทีมที่ 2 ชื่อทีม Renita
ประกอบไปด้วย
1. นางสาวกมลลักษณ์ ไทยชัยภูมิ หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. นางสาวชฎาภรณ์ เต็มศิริรัตน์ หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. นางสาวปรียาวรรณ วงค์สาม หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. นางสาวอรัญญา พงษ์ป้าน หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. นาย กฤตภาส ยศถา หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทีมที่ 3 ชื่อทีม Dominate
1. นางสาว มณยเรศ คำอ้าย หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. นางสาว กาญจนา เป็กตานะ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3.นาย ปฐมพงษ์ กาไชย หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
4.นาย ศุภณัฐ ก้อนพรหม หลักสูตรวิศวะซอฟต์แวร์ คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.นาย วศิน แก้วปลั่ง หลักสูตรวิศวะซอฟต์แวร์ คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทีมที่ 4 ชื่อทีม Easy veg
1.นางสาว พรฐิกาญจน์ ชะบำรุง
โภชนาการและการกำหนดอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์
2.นางสาว อารีรัตน์ ไฮกันยา
โภชนาการและการกำหนดอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์
3.นางสาว เกวลิน พูลไปสง สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
4.นางสาว ศิริอาภรณ์ โพธิ์พิเนตร สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
5.นางสาว อำพร พิมพ์ดี สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทีมที่ 5 ชื่อทีม Nixing
ประกอบไปด้วย
1. นางสาวมุทิตา มั่นคง สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. นางสาว กวินธิดา มูลฟู โภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3.นางสาวสุกัญญา สุขประเสริฐ โภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
4.นายปวเรศ เมืองแก้ว วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.นางสาวอมรรัตน์ คำแปง วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร. วิทวัส สัจจาพงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร. วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
15/3/2564 15:07:54น. 889
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development)

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน