SEEN จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา

5/4/2564 13:26:55น. 4567
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 5 เมษายน 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณะบดี ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำไปประกอบการตัดสินใจ สร้างแรงจูงใจและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
5/4/2564 13:26:55น. 4567
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา

#SEEN UP
#sdg4 #sdg7 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน