รับรางวัล ITA ประจำปี 2564

12/5/2564 11:27:23น. 2514
ITA

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ เข้ารับรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่วิทยาเขตเชียงรายได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จากการประเมิน ITA Pre-Assessment ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยที่วิทยาเขตเชียงรายมีผลการประเมินในระดับ A (90.95%) ซึ่งสูงกว่า ปีที่ผ่านมา A (86.33%)


สำหรับการประเมิน ITA โดยทั่วไปจะเน้นอยู่ 6 หลักที่สำคัญ คือ 1) หลักคุณธรรม 2) หลักนิติธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า และการประเมิน ITA Pre-Assessment ของมหาวิทยาลัยพะเยาในปีนี้ มีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมประเมิน

ส่วนที่ 2 เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงาน (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานในช่วง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมประเมิน

และส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

โดยวิทยาเขตเชียงรายมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แยกตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
     1.การปฏิบัติหน้าที่ (100%)
     2.การใช้งบประมาณ (100%)
     3.การใช้อำนาจ (99.24%)
     4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ (99.24%)
     5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต (84.16%)
     6.คุณภาพการดำเนินงาน (93.22%)
     7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร (90.61%)
     8.การปรับปรุงระบบการทำงาน (91.3%)
     9.การเปิดเผยข้อมูล (92.42%)
    10.การป้องกันการทุจริต (80%) 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
12/5/2564 11:27:23น. 2514
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รับรางวัล ITA ประจำปี 2564

#ITA #ประเมินผล #เชียงราย
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน