อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

16/6/2564 17:24:27น. 387
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของ      กองกลาง กองคลัง และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมี ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร มีแนวทางในการดำเนินงาน คือ การบริการจัดการด้านการคลังอย่างมืออาชีพ ทันสมัย ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการทำงาน” การบริหารงานในหน่วยงาน งานธุรการและพัฒนาระบบ งานบัญชี งานการเบิกจ่าย งานบัญชีเจ้าหนี้ และงานการเงินรับ และเน้นย้ำการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังอย่างรวดเร็ว ถูกต้องเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและกฎหมาย ตรวจสอบได้ เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินการคลังอย่างเป็นระบบ สนับสนุนงานด้านการบริหารและงานด้านวิชาการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ควบคุมการเบิกจ่าย การจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดทำระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ และให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านการเงินการคลัง เพื่อให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมืออาชีพ.          

ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน เป็นผู้รายงานโดยนำเสนอวิสัยทัศน์ ในการทำงานที่ เป็นศูนย์กลางด้านการสื่อสารองค์กร ที่รวดเร็ว ถูกต้องทันเหตุการณ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้มหาวิทยาลัยสู่สากล” รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทั้งด้านงานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุมและพิธีการ มีการดำเนินการจัดระบบงานสารบรรณ และบริการไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบริการการใช้ห้องประชุม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย


ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายพลรบ สวัสดี กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการบริหารที่ว่า " มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) " ผ่านการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย มีการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ให้บริการด้านห้องเรียน สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์

ทั้งนี้ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับการจัดขึ้นโดยสำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาเพื่อสร้างแนวทางในการบริหาร และจัดการในตรงตามนโยบายของรัฐและเป็นไปตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
16/6/2564 17:24:27น. 387
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

# รายงานผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีงบประมาณ 2564
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน