หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

22/6/2564 18:35:59น. 1444
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการผู้ประเมิน และได้มีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ คณบดีและคณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นิสิตในหลักสูตรฯ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของหลักสูตรฯให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.นิภาภรณ์ ลาภเสถียร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
22/6/2564 18:35:59น. 1444
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

#หลักสูตร #ป.โท นิติ ม.พะเยา
#sdg4 #sdg5 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน