คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 และกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต ในรูปแบบ Online

24/6/2564 15:45:56น. 1528
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในรูปแบบ online ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบุคลากรพบผู้ปกครองนิสิตและเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564 ดำเนินกิจกรรมโดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในรูปแบบ Online ผ่าน Microsoft Teams โดยมีรองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา ประธานหลักสูตรและคณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

ดร.นิศรา บุญเกิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา กล่าวว่า การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย นิสิตใหม่จำเป็นที่จะต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก เพราะระบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปจากชั้นมัธยมศึกษา การปฐมนิเทศจึงมีความสำคัญในการที่จะแนะนำให้นิสิตได้ทราบถึงแนวทางการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

จากนั้นวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ได้มีการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต โดยนางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิต หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ เป็นวิทยากร ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวว่า นอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนซึ่งเป็นภารกิจหลักแล้ว ยังมีเรื่องของสังคมที่เปลี่ยนไป นิสิตจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่เหล่านี้ให้ได้ การให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต จึงมีความสำคัญสำหรับนิสิตใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้นิสิตได้มีแนวทางเรื่องการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นสุข ลดปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลัง
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
24/6/2564 15:45:56น. 1528
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 และกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต ในรูปแบบ Online

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ #ปฐมนิเทศ #ชีวเคมี #จุลชีววิทยา #โภชนาการและการกำหนดอาหาร


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน