คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ

18/8/2564 16:18:49น. 1340
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ ผศ. ภญ. ปรียเนตร วิไลรัตน์  ผศ. ภก. องอาจ มณีใหม่  อ.ภญ.เขมณัฏฐ์ รัตน์วรวงศ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ.

ผศ. ภญ. ปรียเนตร วิไลรัตน์

ผศ. ภก. องอาจ มณีใหม่

อ.ภญ.เขมณัฏฐ์ รัตน์วรวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม.

ผลงานวิจัยเรื่อง

“ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤตกิรรมการใช้ยาของพระสงฆ์”.

ใน วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่ 9 ฉบบัที่ 2 เมษายน – มถินุายน 2564

อ่านผลงานวิจัยได้ที่ https://1th.me/FLzmC.

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
18/8/2564 16:18:49น. 1340
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ

#Research #Innovation #Publication #Pharmacy #Universityofphayao
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน