โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565

27/8/2564 11:54:52น. 469
กองบริการการศึกษา
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2564 จัดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิด จากนั้นเป็นการสรุปผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย หัวหน้างานธุรการ นางวรรณนิสา คำสนาม บรรยาย แผนการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ และการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกองบริการการศึกษา โดย ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์ในการทำงานของกองบริการการศึกษา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บุคลากรกองบริการการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นพรัตน์ ใจหมั่น   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
27/8/2564 11:54:52น. 469
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565

#กองบริการการศึกษา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน