คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์

15/9/2564 19:42:49น. 316
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชกรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง เทคนิกการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง เทคนิกการเขียนโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยและพัฒนาสู่การตีพิมพ์ได้ และเพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยงานวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปPrint Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะทันตแพทยศาสตร์ #ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ #รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว #รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ #โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน