คณะเกษตร ฯ ม.พะเยา “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” สร้าง Smart Agriculture

22/9/2564 14:47:03น. 307
คณะเกษตร ฯ ม.พะเยา “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”  สร้าง Smart Agriculture

คณะเกษตร ฯ ม.พะเยา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 สร้าง Smart Agriculture

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับฟังแผนนโยบายการดำเนินงาน โดยมีคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ กับกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ฯ รายงานถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านการบริหารจัดการตามพันธกิจ ๕ ด้าน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งด้านการผลิตบัณฑิตศตวรรษที่ ๒๑ สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งให้บริการ ด้านวิชาการเพื่อสร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง สร้าง Smart Agriculture ผ่านศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้บริการด้านเกษตรแบบครบวงจร อีกทั้งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกร และประชาชนทั่วไปด้วย