ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ให้ความรู้หัวข้อ “การสืบค้นข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ให้กับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

12/10/2564 10:46:24น. 1077
สอนการรู้สารสนเทศ
          เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และนางสาวสุดา ใจแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สําหรับนิสิตชั้นปี ที่ 1 แผน ก จํานวน 3 คน ในหัวข้อ การสืบค้นข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 13770 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2564 (AEC) เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัย รวมถึงการอ้างอิงทางบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม Endnote และการส่งผลงานเพื่อตรวจการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์และโปรแกรม Turnitin


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
12/10/2564 10:46:24น. 1077
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ให้ความรู้หัวข้อ “การสืบค้นข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ให้กับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

##การสืบค้นข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย ##วิจัย ##มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ##บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ##สอนการรู้สารสนเทศ ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ##มหาวิทยาลัยพะเยา ##SDG4 ##SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน