สาขา SE คณะ ICT ปัจฉิมนิเทศและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับนิสิต โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1

19/10/2564 12:12:11น. 1074
ปัจฉิมนิเทศ SE รุ่นที่ 1
          สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับนิสิต โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 เพื่อให้นิสิตได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงงานที่ได้พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ และให้ผู้ประกอบการที่รับนิสิตในรุ่นนี้เข้าฝึกงานได้แสดงความคิดเห็นต่อนิสิตที่ได้ร่วมงานกับสถานประกอบการ อีกทั้งเพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับทราบถึงข้อเสนอแนะ จากการทำงานระหว่างนิสิตและผู้ประกอบการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่นิสิตได้ทำร่วมกับผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตที่จะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และยังเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรในการนำไปพัฒนาในส่วนบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2564ผ่านสื่อออนไลน์ Google Meeting ซึ่งมีผู้ประกอบการ และนิสิตโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน
          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการ และกล่าวเปิดกิจกรรมฯ
             โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Ready To Work” เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนากำลังคนในวิชาชีพดิจิทัลให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมใหม่ เป็นหลักสูตรที่นิสิตนักศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยเรียนกับทางมหาวิทยาลัย และเรียนกับภาคเอกชนฝั่งละ 50% ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแลองค์ความรู้ด้านวิชาการ


    

facebooktwitterline


ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
19/10/2564 12:12:11น. 1074
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขา SE คณะ ICT ปัจฉิมนิเทศและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับนิสิต โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1

#sdg4 #sdg5 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน