หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษ 2564

2/11/2564 13:46:56น. 114
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษ 2564
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมคู่ขนานนิติศาสตร์ และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมคู่ขนานเศรษฐศาสตร์
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้แสดงความยินดีในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ก่อเกิดความผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และให้นิสิตสามารถได้รับประสบการณ์ไปใช้ได้หลังจากสำเร็จการศึกษากิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลค์ ผ่านระบบ ZOOM


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
2/11/2564 13:46:56น. 114
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษ 2564

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #SchoolofPublicHealth #University of Phayao #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน