สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ภาคโรงพยาบาลชุมชน) ปีการศึกษา

9/11/2564 16:30:04น. 1852
สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ภาคโรงพยาบาลชุมชน) ปีการศึกษา 2564
ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
        สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก สาขาวิชาอนามัยชุมชน  (ภาคโรงพยาบาลชุมชน) ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30 น. – 12.00 น. รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
        การจัดโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก สาขาวิชาอนามัยชุมชน  (ภาคโรงพยาบาลชุมชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงเข้าใจวัตถุประสงค์ กฎระเบียบ และแนวทางการฝึกงานตามเกณฑ์ประเมินผลในคู่มือการฝึกงานภาคโรงพยาบาลชุมชนสำหรับการฝึกงานวิชาชีพนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ซึ่งครูพี่เลี้ยง ได้แก่ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 42 แห่ง โดยนิสิตมีระยะเวลาการฝึกงาน จำนวน 8 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 7 มกราคม 2565 โดยท่าน    คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และดร.สุทธิชัย  ศิรินวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน กล่าวรายงาน ลักษณะกิจกรรมในโครงการ มีดังนี้
1) ชี้แจงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน โดย ดร.สุทธิชัย ศิรินวล    
2) ชี้แจงแนวทางการฝึกงาน และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานวิชาชีพ  โดย ผศ.ดร.ประจวบ  แหลมหลัก
3) ชี้แจงเครื่องมือสำหรับการฝึกงานตามแผนกที่นิสิตฝึกงาน โดย ผศ.ดร.เทียนทอง  ต๊ะแก้ว
4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการฝึกงานวิชาชีพ โดย อ.ณรงค์ ใจเที่ยง และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ
ดำเนินรายการโดย อ.กฤษฎา  สารทอง ผลการอบรมโครงการพบว่า ครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมโครงการ จำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.48 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมระดับมาก และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกงานวิชาชีพอย่างดี


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์พรพนา สมจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์พรพนา สมจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
9/11/2564 16:30:04น. 1852
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ภาคโรงพยาบาลชุมชน) ปีการศึกษา

#PHUP #university of phayao #SchoolofPublicHealth ##SDG4 #SDG3 # มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG17 #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน