โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับอาจารย์ เพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา (Train the trainer) รุ่นที่ 3

11/11/2564 9:42:11น. 161
Train the trainer รุ่นที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับอาจารย์ เพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา (Train the trainer) รุ่นที่ 3 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว จากนั้นเป็นการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ Coach ประจำหลักสูตร ประกอบด้วย
1. อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
2. อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มและทำกิจกรรม Workshop การพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับ Coach ประจำหลักสูตร
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อนำไปถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้อาจารย์นำความรู้และทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยาผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ ZOOM


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
11/11/2564 9:42:11น. 161
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับอาจารย์ เพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา (Train the trainer) รุ่นที่ 3

#Train the trainer รุ่นที่ 3
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน