การเขียนคู่มือปฏิบัติงานในงานประจำ

12/11/2564 11:14:02น. 201
บรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ดำเนินโครงการอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ ด้วยการอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของคู่มือการปฏิบัติงาน สามารถเขียนคู่มือปฏิบัติงานในงานประจำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างนวัตกรรมจากงานประจำเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและคุณภาพของงานได้ในการนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้รับเกียรติจาก ดร.จรงศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและบรรณาธิการวารสารวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เป็นวิทยากร โดยมีเนื้อหาการบรรยายการเขียนคู่มือปฏิบัติงานทั้ง 5 บท ประกอบด้วย
     บทที่ 1 บทนำ มีหัวข้อหลักดังนี้ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตของคู่มือ คำจำกัดความเบื้องต้น
     บทที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ มีหัวข้อหลักดังนี้ โครงสร้างของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมาย
     บทที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน มีหัวข้อหลักดังนี้ สรุปอธิบายชี้แจงให้ผู้ศึกษา/ผู้ใช้คู่มือทราบถึง กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ มติ เกณฑ์มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนวิธีการในการวิเคราะห์ที่ใช้อยู่หรือเกี่ยวข้องในคู่มือปฏิบัติงานนี้
     บทที่ 4 เทคนิคการปฏิบัติงาน มีหัวข้อหลักดังนี้ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) รายละเอียดของงาน/แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน/วิธีการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน กรณีศึกษาและจรรยาบรรณ/จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
     บทที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ มีหัวข้อหลักดังนี้ ปัญหาในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน ข้อเสนอแนะ


ซึ่งบุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายได้นำเสนอคู่มือปฏิบัติงานในงานประจำของตนเอง จำนวน 7 เรื่อง ต่อท่านวิทยากรและได้รับคำแนะนำในการตั้งชื่อคู่มือปฏิบัติงานและขอบเขตของคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ

นอกจากนี้ บุคลากรสายสนับสนุนจาก คณะ กอง ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้มีทั้งสิ้น 64 คนและได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน อีกด้วย

 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
12/11/2564 11:14:02น. 201
Print Friendly and PDF

การเขียนคู่มือปฏิบัติงานในงานประจำ

#คู่มือปฏิบัติงาน
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน