ม.พะเยา แสดงความยินดีกับบุคลากร ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

24/11/2564 15:58:43น. 96
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

           วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๕ (๒๐/๒๕๖๔) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ แสดงความยินดีกับบุคลากร ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรสายวิชาการ รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้การทำตำแหน่งทางวิชาการมีมาตรฐาน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์
โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒๔ ราย ดังนี้

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๕ ราย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย พิมลศรี
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๙ ราย ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ทอนช่วย
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรดา เศรษฐการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพัฒน์ ธีรโสภณ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณวิชญ์ สิริเวชวิริยะ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นคเรศ ชัยแก้ว
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร วิทยารัฐ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย คำแสน
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โขมพัฒน์ ประวัง
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลี ฟองอินทร์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ ตาแปง
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาทิพย์ สิงห์สาย
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐพล ปันสกุล
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ เทพมาลี
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปนี ใจปินตา
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญะ คำอ้าย


 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    กองการเจ้าหน้าที่ / ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
24/11/2564 15:58:43น. 96
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา แสดงความยินดีกับบุคลากร ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

#แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน