คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจ

28/1/2565 16:11:00น. 1568
บริการนิสิตพิการ
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ กองกิจการนิสิต และพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับนายมณเฑียร บุญตัน กรรมาธิการการพัฒนาสังคมและประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ตัวแทนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้แก่
          1. ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ชื่อผลงานวิจัย “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง”
          2. อาจารย์อัศนัย เล่งอี้ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ชื่อผลงานวิจัย “แนวทางการออกแบบห้องน้ำสำหรับผู้  สูงอายุและผู้พิการภายในวัดที่สอดคล้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล”
          3. รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ชื่อผลงานวิจัย “Family Food Bank For Single parent  and autistic children”
         ในการนี้ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ได้สรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริม มหาวิทยาลัยพะเยา
   

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ / รักชนู พรหมณะ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
28/1/2565 16:11:00น. 1568
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจ

#sdg3 #sdg4 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน