School of Agriculture and Natural Resources issued a biogas pond installation area to reduce household costs.

4/2/2564 16:02:32น. 3793
AHiS

          วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ร่วมรับฟังวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการส่งนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยพะเยา เข้าร่วม โครงการ Asian Herb in Space (AHiS) ทดลองปลูกโหระพาบนพื้นโลก สู่สถานีอวกาศนานาชาติ พร้อมให้โอวาท สนับสนุน และเป็นกำลังใจให้นักเรียนได้ศึกษาและทำการวิจัยสู่ความสำเร็จ