ม.พะเยา ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปี 2565

8/4/2565 16:18:55น. 718
ITA2565

           มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทำการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IT) และประเมินการการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Extemal Integrityand Transparency Assessment : ET) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) เพื่อเป็นการประเมิน (UP ITA) ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นไปตามกรอบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

          กองแผนงาน ได้ทำการสรุปและประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ทั้งหมด ๓๙ หน่วยงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงการเป็ดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ต่อไป
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
8/4/2565 16:18:55น. 718
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปี 2565

#ITA65 #การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
#sdg10 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน