อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA

11/4/2565 15:01:57น. 236
อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA


วันที่ 11 เมษายน 2565 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เพื่อจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) และแผนพัฒนาคุณภาพหน่วยงานตามเกณฑ์ TQA
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ธรรมรักษา จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยค่านิยมหลักทั้ง 11 ข้อได้แก่
1. มุมมองในเชิงระบบ
2. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า
4. การให้ความสำคัญกับบุคลากร
5. การเรียนรู้ขององค์กร และความคล่องตัว
6. การมุ่งเน้นความสำเร็จ
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
9. การทำประโยชน์ให้สังคม
10. จริยธรรมและความโปร่งใสและ
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์

รวมถึงการให้ข้อชี้แนะในการดำเนินการ TQA ทั้ง 7 หมวดคือ
หมวด 1 การนำองค์กร
หมวด 2 กลยุทธ์
หมวด 3 ลูกค้า
หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
หมวด 5 บุคลากร
หมวด 6 การปฏิบัติการ
หมวด 7 ผลลัพธ์
นอกจากนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอบถามในประเด็นต่าง ๆ สำหรับจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ การเปรียบเทียบข้อมูลกับคู่แข่ง ความสอดคล้องกันของผลลัพธ์ของวิทยาเขตเชียงรายและระดับมหาวิทยาลัย อีกด้วย
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
11/4/2565 15:01:57น. 236
Print Friendly and PDF

อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA

#TQA #Thailand Quality Award #เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน