นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยพะเยาขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฯ

3/5/2565 15:07:29น. 638
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ หัวหน้าโครงการ ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน, อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ และอาจารย์กมลพงษ์ รัตนสงวนวงศ์ ผู้ร่วมโครงการ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม /ชุมชนนวัตกรรม และเรื่องพัฒนาผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม และเครือข่าย ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพะเยาขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของชุมชนระเบียงกว๊านพะเยา ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, อาจารย์อิศรา กันแตง และอาจารย์พนิดา ฐปนางกูร รวมถึงเครือข่าย 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

         ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบและกลไกระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนในการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชนรอบกว๊านพะเยา รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนรอบกว๊านพะเยา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม

        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
3/5/2565 15:07:29น. 638
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยพะเยาขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฯ

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน