คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13

17/5/2565 11:53:52น. 260
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13 และร่วมจัดบูธนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 11-14พฤษภาคม 2565ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงจังหวัดพัทลุง “วิทยาศาสตร์วิจัย” เป็นงานประชุมทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศ โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่นเครือเทา-งาม ประจำปี 2564 ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ นางสาวพรหมภัสสร อะสะนิธิกูร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และเข้าร่วมส่งผลงานการนำเสนอ 17 ผลงาน ในรูปแบบ โปสเตอร์ (Poster) 8 ผลงาน และบรรยาย (Oral) 9 ผลงาน และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน 7 ผลงาน ได้แก่

รูปแบบบรรยาย ระดับดีมาก

1.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ ผลงานวิจัย ผลของอัตราส่วนเถ้าลอยและเถ้าแกลบต่อคุณสมบัติทางกายภาพของจีโอพอลิเมอร์รูพรุนมวลเบาซึ่งขึ้นรูปโดยวิธีสารก่อรูพรุน

2.นางภัทรภรณ์ ผลดี ผลงานวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รูปแบบบรรยาย ระดับดี

1.นายธนากร ปัญโญป้อ ผลงานวิจัย ผลของสารสกัดหยาบที่ผลิต IAA จาก Bacillus subtilis  ต่อการเจริญเติบโตของ Vigna radiata 


รูปแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น

1.นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ ผลงานวิจัย การพัฒนาระบบประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

2.นายประจักร์ ขัตธิ ผลงานวิจัย ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รูปแบบโปสเตอร์ ระดับดี

1.นางสาวพิมพิลา จันกันธรรม ผลงานวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code เพื่อการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

2.นายวิศิษฐ์ มั่งทัศน์ ผลงานวิจัย ศึกษาระบบนำทางอัตโนมัติด้วยระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม/ภัทรภรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
17/5/2565 11:53:52น. 260
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน