โครงการอาหารและโภชนาการ เพื่อคุณภาพชีวิตนิสิตที่ดี (กิจกรรมอาหารปลอดภัย)

31/5/2565 15:23:11น. 561
อาหารและโภชนาการ เพื่อคุณภาพชีวิตนิสิตที่ดี
          ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอาหารและโภชนาการ เพื่อคุณภาพชีวิตนิสิตที่ดี (กิจกรรมอาหารปลอดภัย) ในวันที่28 - 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 1 (UP Space) 99 ปี พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในด้านหลักสุขาภิบาลอาหาร และการยกระดับร้านค้าจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล อีกทั้งให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่ออาชีพซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนิสิต รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอันนำไปสู่อัตราการเจ็บป่วยที่เกิดจากการบริโภคอาหารและสารปนเปื้อน ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร อบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
          ทั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการอบรม และสถานที่จากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งได้รับความร่วมมือกองกฎหมายและทรัพย์สิน และหอพักนิสิต UP Dorm มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้   

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ / ภิญญาดา ไชยยศ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
31/5/2565 15:23:11น. 561
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการอาหารและโภชนาการ เพื่อคุณภาพชีวิตนิสิตที่ดี (กิจกรรมอาหารปลอดภัย)

#sdg3 #sdg4 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน