วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่น และรักในวิชาชีพครู (ค่ายเมล็ดพันธุ์ครู ครั้งที่ 8)

6/6/2565 17:40:05น. 138
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่น และรักในวิชาชีพครู (ค่ายเมล็ดพันธุ์ครู ครั้งที่ 8)
    วันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่น และรักในวิชาชีพครู (ค่ายเมล็ดพันธุ์ครู ครั้งที่ 8) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายเมล็ดพันธุ์ครูฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในการจัดค่ายครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มีความศรัทธา ความมุ่งมั่น รักในวิชาชีพครู และหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู ตามปณิธาน "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" ณ ห้องประชุม UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีฯ และอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา
    โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ และสอดแทรกข้อคิดในการปรับตัว เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตใหม่ก้าวสู่เส้นทางแห่งวิชาชีพครู ดังนี้
    หัวข้อ “การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา” โดย นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
    หัวข้อ “การป้องกันภาวะซึมเศร้า” โดย ดร.ลำใย สีหามาตย์ ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง
วิทยาลัยการศึกษา
   หัวข้อ “ครูที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต และ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ถือเป็นโครงการแรกในการต้อนรับนิสิตใหม่เข้าสู่วิทยาลัยการศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างเป็นทางการ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
6/6/2565 17:40:05น. 138
Print Friendly and PDF

วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่น และรักในวิชาชีพครู (ค่ายเมล็ดพันธุ์ครู ครั้งที่ 8)

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน