มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference

9/6/2565 14:59:58น. 521
นิสิตอาสา
             เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference นำโดย รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมนางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และบุคลากรงานทุนการศึกษา เพื่อติดตามงาน และวางแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน
         โดยนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี กล่าวเปิดการประชุม พบปะ ซักถาม และให้ข้อคิดในอนาคตจะต้องมี 3 เสาหลัก ดังนี้ 1.โรงเรียนมีคุณภาพ 2.สำเร็จอย่างมีคุณภาพ 3.ปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 1.การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้วินัย คุณธรรม จริยธรรม 4.การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 5.การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ แก่ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา     

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
9/6/2565 14:59:58น. 521
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference

#sdg3 #sdg4 #sdg10 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน