สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ผนึกกำลังร่วมสร้างเมืองสร้างสรรค์สู่เชียงรายเมืองสร้างสรรค์ระดับโลก

26/6/2565 18:00:28น. 416
สร้างเมืองสร้างสรรค์สู่เชียงรายเมืองสร้างสรรค์ระดับโลก
                         สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ /คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรม Design Together for Chiangrai #1 ได้รับจัดสรรทุนจาก องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท. โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกแบบและการเสวนาทางด้านการออกแบบระดับนานาชาติ ร่วมกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกภายใต้ กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงราย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (พัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์สู่ระดับสากล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วิหารดิน มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย วันที่ 24 - 26 เดือนมิถุนายน 2565 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ได้รับเกียรติจากพระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ปาฐกถาธรรมพิเศษในหัวข้อ “ธรรมะรากแห่งความคิด สู่การสร้างสรรค์ ออกแบบ ร่วมกันเพื่อเปลี่ยนเมือง” และได้ให้ธรรมะเป็นข้อคิดในการทำงาน คือ การตื่นรู้และสร้างการรับรู้ร่วมกันทุกระดับ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือจากกลุ่มคนทุกระดับ นำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายที่กำหนดไว้
                        รวมทั้งได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับอัตลักษณ์เมืองเชียงราย สู่การจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ChiangRai และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้แนวคิดด้านศิลปะแก่ผู้ร่วมกิจกรรมได้อย่างลึกซึ้งจากจิตวิญญาณศิลปิน
                        พิธีเปิดโดยได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดมีผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวต้อนรับ และดร.วาสนา พงศาปาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างตัวแทนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ในประเทศไทย และเครือข่ายต่างประเทศ ร่วมกันเสวนาทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อส่งเสริมการออกแบบระดับนานาชาติ เช่น การสร้างเมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนของยูเนสโกเป็นอย่างไร และทำความเข้าใจในบริบทของเมือง ในการเสวนาทีมบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญตลอดกิจกรรมทั้ง 3 วัน ในส่วนของจัดกิจกรรม Workshop ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่านจากมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ระดมความคิดและพลักดันให้เกิดการสร้างกระบวนการคิด และออกแบบอย่างสร้างสรรค์ที่สามารถนำมาสร้างผลงานด้านการออกแบบไปใช้ได้จริง และประยุกต์งานด้านการออกแบบร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของเมือง มุ่งสร้างศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่นตามบริบทการเป็นเมืองสร้างสรรค์ สำหรับสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงรายด้านการออกแบบตามบริบทการทำงานของยูเนสโกต่อไป
ลิงค์ข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (พัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์สู่ระดับสากล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่เผยแพร่สู่ภายนอก   
1. https://citly.me/a0Zo2

2. https://siamrath.co.th/n/359913

3. https://shorturl.asia/u8wd4

4. https://shorturl.asia/SN8C4
5. https://shorturl.asia/96pK2
6. https://shorturl.asia/dn9rx
7. https://shorturl.asia/AfWnr
8. https://shorturl.asia/sEum0
9. https://shorturl.asia/0JxBX
10. https://shorturl.asia/zRTGH
11. https://citly.me/5RVEj

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
26/6/2565 18:00:28น. 416
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน