กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Week 4)

22/7/2565 14:57:19น. 106
GENERAL EDUCATION
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ช่วงเช้า) เป็นการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต โดยมี นพ.สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ อาจารย์ปุณญิสา ผุดผ่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว ผ่าน Facebook Fanpage หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 6,000 คน
(ช่วงบ่าย) เป็นกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 64 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย และอาจารย์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เข้าร่วมและดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการเป็นผู้ประกอบการ ที่พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนิสิตจาก คณะศิลปศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 1,200 คน ณ ห้อง UB 001 - 005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
22/7/2565 14:57:19น. 106
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Week 4)

#GENERAL EDUCATION
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน