สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร จัดอบรมสร้างคววามรู้และเข้าใจ วิเคราะห์ตนเองและจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์ EdPEX

23/7/2565 21:38:41น. 174
#UPILI #สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา
           สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร” หมวด 3, 2, 4 ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาแนะนำการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการ ส่วนการจัดการองค์กร ฝ่ายปรึกษาแนะนำสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากร โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 3,2,4 และ Screening Report และเพื่อให้คณะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนสามารถนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx และ Screening Report เมื่อวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวญภคกร ไชยมงคล/นางสาวรัตนา จุมปา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุทธินี ศักดิ์สูง/นายนพดล อำนวยพรเลิศ/นางสาวญภคกร ไชยมงคล   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
23/7/2565 21:38:41น. 174
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร จัดอบรมสร้างคววามรู้และเข้าใจ วิเคราะห์ตนเองและจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์ EdPEX

#สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน